Înființare societate SRL

Home - Informatii Generale - Înființare societate SRL

Înființare societate SRL

Primul pas în lumea afacerilor: înființarea unui SRL

De cele mai multe ori, înființarea unei firme de tip SRL (Societate cu Răspundere Limitată) reprezintă și prima societate comercială a unui întreprinzător. În 2020 acest proces se poate realiza într-un timp relativ scurt (circa trei zile) după ce dosarul tău, complet și corect, este depus la Registrul Comerțului din zona unde se află sediul social al firmei.

Identitatea firmei tale

Înainte de întocmirea dosarului (despre care îți dăm detalii puțin mai încolo), trebuie să înțelegi că SRL are un conținut de sine stătător și trebuie să gândești o identitate pentru acesta. Mai precis, așa cum tu ai un nume, un job, o locuință stabilă, așa va trebui să aibă și firma ta un nume, obiectiv principal de activitate și un sediu social.

După cum arată legea 31/1990, SRL reprezintă o persoană juridică, diferită de cea fizică, de cel care deține societatea. Prin urmare, firma ta trebuie să aibă o identitate proprie. De aceea, mai întâi trebuie să completezi un formular, mai exact, o cerere de verificare disponibilitate/ rezervare firmă pentru autorizare și înmatriculare, unde va trebui să propui trei denumiri pentru firma ta. Un fel de top al preferințelor. Pentru situața de față, de înființare a unui S.R.L poți să propui o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociați. Iți sugerăm să dai o căutare pe google înainte de a lua această decizie pentru a evita asocierea denumirii cu activități/practici nedorite.

De asemenea, îți recomandăm ca în vederea pregătirii dosarului pentru firma ta, să faci o vizită la la Registrul Comerțului din orașul unde vei avea sediul și să ceri de la Biroul de Informații toate declarațiile necesare pentru înființarea unui SRL. Dacă e mai convenabil pentru tine, ai și varianta de a le descărca gratuit de pe site-ul ONRC, secțiunea Formulare, Înregistrare persoane juridice.

Ce trebuie să conțină dosarul tău?

 1. Cererea de înregistrare, cu un formular pe care îl poți descărca de aici (https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii-publice/formulare-tip) / de pe site-ul Oficiul Național al Registrului Comerțului.
 2. Acest formular conține două anexe – Anexa 1 privind înregistrarea fiscală, respectiv, Anexa 2 privind investiția străină. Pentru acestea, formularele se descarcă de pe același site al ONRC
 3. O declarație-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori care să ateste faptul că: persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani și că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip
 4. În momentul înregistrării ar trebui deja să ai răspunsul la cerea de verificare a disponibilității firmei. Mai precis, trebuie să ai această dovadă a verificării și rezervării firmei în original.
 5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original)
 6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original). În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic, dacă există aporturi în natură, se solicită în prealabil numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerţului cu plata taxei de registru. Verificarea calităţii de asociat unic în cazul societăţilor comerciale constituite cu asociat unic conform prevederilor art. 14 alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Trebuie atașat actul constitutiv în original (pentru SRL actul constitutiv SRL asociat unic sau SRL mai mulți asociați) care conform articolului 7 din Legea 31/1990 trebuie să cuprindă următoarele:
  • a.numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia asociaților, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea asociaților, persoane juridice;
  • b.forma, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății; Respingeri de neconstituționalitate;
  • c.obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale;
  • d.capitalul social subscris și cel vărsat, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, precum și data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. La societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
  • e.asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
  • f.partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi
  • g.sediile secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;
  • h.durata societății;
  • i.modul de dizolvare și de lichidare a societății.
 8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (2 exemplare). Cele mai uzuale acte folosite sunt actul de proprietate si contractul de închiriere sau de comodat. Atenţie! dacă sediul social va fi înregistrat într-un apartament vei avea nevoie și de acordul vecinilor (mai exact vecinii cu pereţi comuni -stâga, dreapta, faţă, spate, sus, jos-) și a asociaţiei de proprietari (dacă există);
 9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
 11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);
 12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi în original;
 14. Copii după actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
 15. Originalul specimenelor de semnătură ale reprezentanților societății (se efectueaza in prezenta agentului ORC);
 16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 17. Opțional, doar dacă e cazul: copie certificată după actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor personae juridice; avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018, copie certificată după hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor personae, copie certificată după mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică, original și copie tradusă după certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate; copii după avizele prealabile prevăzute de legile speciale; împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 18. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (dacă societatea are asociaţi persoane juridice);
 19. Dovezile privind plata tarifului legal. Acesta poate fi achitat în numerar sau cu card bancar la caseriile ORC, precum și cu mandat poștal, ordin de plată etc. Ultimul pas care trebuie făcut este cel de a plăti taxa de înregistrare a firmei împreună cu tariful de publicare în Monitorul Oficial.

Recomandarea ILA Vector

După validarea dosarului, trebuie să te preocupi și de alte aspecte legate de noua ta firmă. Mai precis, nu uita să deschizi un cont bancar, să realizezi modele de facturi și chitanțe (on-line sau prin carnete achizitionate de la papetărie), să îți faci o ștampilă și să contactezi nepărat înainte de finalizarea trimestrului persoana potrivită pentru contabilitate.

Succes!

Vrei să discutăm despre proiectul tău?